file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] [Urgent - HCMC] - Learning and Developing Manager

at Education

Manager Ho Chi Minh Training & Development Education Services
$ Gross Salary up to $3000
Know the

Consultant

Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Experienced Recruitment Consultant with a demonstrated working experience for the financial services industry in Navigos Search. Skilled in Talent Acquisition, Recruiting, Executive Search. Strong professional with a MSc focused in Business Project Management from The University of Portsmouth, The UK.

“Rise when you fall. Believe in yourself. Work hard & be strong"

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Mục đích của công việc (Job Purpose)
• Ghi nhận nhu cầu đào tạo và tổ chức khóa đào tạo phù hợp cho nhân viên.
• Cải tiến hiệu suất làm việc của tổ chức.

Trách nhiệm chính (Key Responsibilities)
Chức năng: Quản lý Đào tạo
- Nghiên cứu và xác định nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân viên
- Tham vấn cho Giám đốc các bộ phận về nhu cầu đào tạo ngắn hạn & dài hạn của bộ phận
- Lên kế hoạch & hoạch định ngân sách đào tạo của Công ty dựa trên nghiên cứu về nhu cầu đào tạo thực tế cũng như nhu cầu đề xuất bởi các phòng ban
- Tìm kiếm, tổ chức và triển khai các giải pháp đào tạo phù hợp với nhân viên.
- Nghiên cứu và sáng tạo các phương tiện đào tạo mới
- Theo dõi và xây dựng báo cáo về hiệu quả đào tạo, báo cáo về lộ trình đào tạo và phát triển của nhân viên
- Tham gia trực tiếp đứng lớp đào tạo một số khóa học khi cần thiết

Chức năng : Đánh giá nguồn nhân lực
- Xây dựng và cập nhật các cơ cấu nhân sự chuẩn, danh mục và bản đồ công việc, và hệ thống mô tả công việc
- Xây dựng và cập nhật hệ thống năng lực tổ chức tương ứng với các công cụ quản lý nhân sự và đào tạo liên quan
- Xây dựng , cập nhật các quy trình, công cụ đánh giá năng lực (kiến thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ) & đánh giá kết quả công việc
- Phát triển các phương pháp đánh giá và công cụ đánh giá phong cách hành vi quản lý (áp dụng cho cấp quản lý trở lên).
- Tổ chức thực hiện phỏng vấn đánh giá hàng năm : hướng dẫn cách thực hiện và phối hơp với Phụ trách Thu nhập-Ưu đãi để lên lịch trình thực hiện, hoàn thiện biểu mẫu, hệ thống tiêu chí đánh giá, phân tích & tổng hợp kết quả phỏng vấn đánh giá.

Chức năng : Kế hoạch nguồn nhân lực
- Phối hợp với các đơn vị, phòng ban, phụ trách tuyển dụng để xác định các kế hoạch nguồn nhân lực định kỳ hoặc đột xuất:
• hướng dẫn và theo dõi thực hiện xác định nguồn nhân lực chủ chốt hiện tại theo hệ thống nhóm nghề nghiệp và hệ thống năng lực tổ chức của từng bộ phận/ đơn vị
• hướng dẫn và theo dõi việc xác định và thực hiện mô hình phát triển tổ chức của bộ phận, nhu cầu nguồn nhân lực theo hệ thống năng lực tổ chức tương ứng
• hướng dẫn và xây dựng cơ cấu nhân sự kế cận và theo dõi chương trình thực hiện
- Xây dựng quy trình, quản lý dữ liệu nguồn nhân lực chủ chốt, phân tích, và lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các kế hoạch nguồn nhân lực

Chức năng : Quản lý nghề nghiệp
- Cùng với phụ trách Tuyển dụng, lập kế hoạch luân chuyển nghề nghiệp dựa trên dữ liệu về nguồn nhân lực chủ chốt, nhu cầu luân chuyển của người lao động và nhu cầu nguồn lao động của các bộ phận, xây dựng quy trình thăng tiến thuyên chuyển nội bộ
- Xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp, cập nhật và theo dõi việc thực hiện lộ trình hòa nhập nghề và các lộ trình đào tạo cho người lao động tuyển mới và người lao động luân chuyển nội bộ.
- Phối hợp với phụ trách Lương thưởng và phúc lợi xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ … theo chủ trương chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Chức năng: Quản lý các công cụ truyền thông nội bộ, kết nối và định hướng các bộ phận hoạt động theo văn hóa và triết lý của tổ chức.

Chức năng : Quản lý đội nhóm và các nhiệm vụ khác
- Tổ chức, phân công công việc hàng ngày cho đội ngũ cấp dưới và theo dõi thực hiện
- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và kế hoạch kế nhiệm cho bộ phận
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Phu trách trực tiếp
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Bẳng cấp (Qualification):
Mandatory: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Kinh nghiệm (Experience):
Mandatory: ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại các tổ chức trên 1,000 nhân viên
Kiến thức & kỹ năng chuyên môn (Knowledge & Skill set):
Bắt buộc (Mandatory):
• kiến thức tổng hợp về quản lý nhân sự, chuyên sâu về đào tạo, kế hoạch nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, các công cụ đánh giá, quản lý đào tạo, xây dựng và quản lý hệ thống năng lực
• Kỹ năng đào tạo, tư vấn
• Kỹ năng giao tiếp và phối hợp
• Kỹ năng lãnh đạo
Khả năng cần có cho công việc (Job attributes):
• Khả năng chịu áp lực cao
• Khả năng làm việc độc lập
• Khả năng tự thúc đẩy bản thân
Core Competencies
• Personal growth: Learn, Unlearn, Relearn
• Shared valued: Confident, Caring, Aspirational, Collaborative
• Organizational growth: Focus, Learning, Flexibility, Efficiency

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Giám đốc Hành Chính Nhân sự
keyboard_arrow_up