file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] GĐ Ban Cung Ứng Vật tư - BĐS

at KH của Navigos search là 1 Tập đoàn tư nhân lớn mạnh về BĐS

Director Ha Noi Purchasing Real Estate Services
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Career Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

As an expert in recruitment consultancy, I am specified in recruiting talents for Professional Services sectors including Real Estate, Hospitality, Entertainment, Outsourcing Services, Education and Clinic. Prior to Navigos Search, I was an experienced Human Resource Specialist with more than 6 years practicing talent acquisition – sourcing and interviewing suitable candidates for global garment manufacturers and real estate developers. My understanding of both HR practices and industry knowledge allows me to immensely appreciate the importance of manpower within an organization.

At Navigos Search, I am working relentlessly to seek for the right opportunities to match excellent candidates to suitable positions. Together with my team, I assist high-profile clients in the search for the brightest candidates in the market. My commitment and focus to deliver quality results allow me to achieved desirable prizes after only months of joining Navigos Search.

Beyond contributing valuable service to clients and candidates, I am also passionate about transferring my knowledge and understanding of the industry, developing skills and leadership to other team members and young students through internal and external training and workshops. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Đảm bảo dự toán chọn thầu:
• Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu thị trường và khai thác Nhà thầu phụ, nhà cung cấp vật tư nhằm phục vụ cho kế chọn thầu và chiến lược phát triển của Công ty;
• Xây dựng hệ thống báo cáo nghiên cứu đơn giá thị trường;
• Chủ động tìm kiếm khai thác các nhà thầu, nhà cung cấp vật tư mới.

Đảm bảo tiến độ chọn thầu:
• Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược chọn thầu trung và dài hạn cho Công ty;
• Chỉ đạo thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án chọn thầu;
• Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác nhà thầu với các đối tác khác;
• Tổ chức mời thầu, đấu thầu, chấm thầu;
• Thực hiện báo cáo định kỳ lên Ban Tổng giám đốc.

Đảm bảo cung ứng vật tư:
• Quản lý, theo dõi hoặc trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục cung ứng vật tư cho dự án;
• Tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư hoàn thiện cho tất cả các dự án;
• Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình vật tư từ lúc trình mẫu cho đến khi nhập hàng về tới công trình đảm bảo hàng hóa đúng chất lượng theo yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ khác:
• Xây dựng quy trình, quy chế tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc các chức danh của Ban Cung ứng
• Bố trí, điều động, phân công hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp các nhân viên thuộc Ban;
• Đánh giá kết quả về năng suất và chất lượng thực hiện công việc của nhân viên trong phòng. Phối hợp với Giám đốc HC-NS trong việc đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật CBNV của Ban và trình Tổng giám đốc phê chuẩn;
• Lập và trình Ban Tổng Giám đốc duyệt các khoản chi tiêu ngân sách đối với hoạt động của Ban trên cơ sở định mức do Công ty phê duyệt.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

• Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Thẩm định giá, Mua hàng, Cung ứng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Kiến thức chuyên môn:
+ Có khả năng thẩm định nhà thầu và nhà cung cấp vật tư;
+ Lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá kế hoạch, phương án chọn thầu và cung ứng vật tư;
+ Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.
+ Am hiểu về các quy định, nghị định, thông tư, luật pháp liên quan đến xây dựng.
+ Am hiểu về quy trình đấu thầu và các quy định về trình tự đấu thầu.
+ Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị xây dựng - lắp đặt công trình.
• Kinh nghiệm: 05 năm trở lên, có kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều hành, triển khai tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp và cung ứng vật tư dự án BĐS.
• Kỹ năng cần thiết:
+ Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc hiệu quả;
+ Có mối quan hệ rộng trong với các nhà thầu trong lĩnh vực BĐS;
+ Ngoại giao tốt, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
• Thái độ, Tác phong:
+ Trung thực, nghiêm túc trong công việc.

About

Company

Revenue Size Small and Medium Enterprises ($10 million - $1 billion)
History Will be given in interview
Employees Large Size (250 - 1000)

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: General Director
keyboard_arrow_up