file_upload Drop to upload here.

Cyber Security Expert / Chuyên viên An ninh Mạng

at a well known bank in Vietnam

Expert Ha Noi IT-Technical Regional Banks
$ Non-Public Gross Salary
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Recruitment Consultant

Read More
Financial

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
Other

Benefits

  • Please ask consultant for more information.
The Job

RESPONSIBILITIES

- Build documents, instructions and procedures about information security. 
- Developing security use cases, processes for security incidents investigation and response.
- Pentest periodically / detect vulnerabilities to find security vulnerabilities, dangerous levels, make measures to recommend effective remediation.
- Audit IT system based on the standards: ISO27000, PCI / DSS ....
- Coordinate with other departments to solve information security incidents.
- Stay up to date with security news, security technology/trend, latest security vulnerabilities of related field.
- Regular auditing security and reports.

Mô tả công việc
- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình về an ninh thông tin.
- Đánh giá an ninh (pentest) các dịch vụ công nghệ thông..
- Dò quét mã độc các hệ thống công nghệ thông tin của MB.
- Kết hợp với các bên liên quan (team AV, team FW, team SOC…) xây dựng giải pháp phòng chống mã độc.
- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của ngân hàng.

Growth opportunity

Your Challenge

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Promotion Opportunity

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

The job

Requirements

- Minimum 3 years of experience in cyber security and pentesting for banks.
- Bachelor Degree in Information Technology or related fields
- Good to have CEH, ECSA ...

Kinh nghiệm
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…
- Có các chứng chỉ về an ninh như CEH, ECSA ... (không bắt buộc)

About

Company

Revenue Size Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
History Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Employees Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.

Company culture

Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.Please ask consultant for more information.
Get to know your line manager
You will report to: Manager / Director of Deparment
keyboard_arrow_up