file_upload Drop to upload here.

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

at a big company in HCM

Director Ho Chi Minh Finance/Investment Industrial Conglomerates
$ Gross Salary from $3000 to $5000
Know the

Consultant

Senior Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

I am Thu, a professional recruitment consultant in the Manufacturing and Industry group at Navigos Search.

 

With 4 years of experience in recruitment, I have helped many candidates connect with employers. My goal is to match talented candidates to suitable organizations where they can show their full potential and contribute the best for the long-term development of our working partners.

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

MỤC ĐÍCH
- Quản lý tài chính, kế toán và đầu tư cho toàn hệ thống Tập đoàn/Công ty.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về các định hướng chiến lược về tài chính, nguồn vốn, đầu tư.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính trong quản trị vận hành và sản xuất kinh doanh.
- Đề xuất cải tiến trong các hoạt động tài chính bao gồm các việc liên quan đến hoạch định ngân sách và kiểm soát chi phí.
- Đảm bảo tài sản của Tập đoàn/Công ty được bảo vệ và sử dụng hiệu quả thông qua các thủ tục kế toán chính xác và phù hợp với các nguyên tắc và chính sách của công ty.

NHIỆM VỤ
- Theo dõi, xem xét và xác minh các hồ sơ và giao dịch kế toán về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của các tài liệu hỗ trợ.
- Tổ chức điều hành Khối tài chính – kế toán xuyên suốt từ cấp độ Tập đoàn và Công ty thành viên.
- Đảm bảo tuân thủ các chính sách nội bộ, quy định của chính phủ và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
- Phối hợp với các bộ phận khác nhau để hợp thức hóa quy trình kết toán hàng tháng và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ và các tài liệu thủ tục liên quan.
- Giám sát kết quả hoạt động hàng tháng dựa trên chi phí, dự báo và ngân sách tiêu chuẩn bao gồm phân tích sự khác biệt - hàng tháng, hàng quý và phối hợp với các chức năng khác để xem xét, giám sát và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng các chính sách và thủ tục tài chính phù hợp với mục tiêu chiến lược của Ban Hội Đồng Quản Trị.
- Chuẩn bị và gửi báo cáo quản lý và tài chính hàng tháng và các phân tích liên quan một cách chính xác và kịp thời.
- Đối chiếu tất cả các thông tin đầu vào từ các bộ phận khác nhau và thống nhất dự báo hàng quý, ngân sách hàng năm và kế hoạch kinh doanh.
- Chuẩn bị dự báo hàng quý/luân phiên và ngân sách hàng năm bao gồm báo cáo tài chính, P&L, Bảng cân đối kế toán, báo cáo dòng tiền, nêu bật các trường hợp ngoại lệ để thảo luận và ra quyết định.
- Thúc đẩy hiệu quả trong báo cáo và kế toán tài chính bằng cách hợp thức hóa các quy trình và kiểm soát.
- Tham gia vào quá trình lập ngân sách và hỗ trợ Giám đốc Nhà máy/Nhà máy bằng cách phối hợp với các bộ phận khác trong việc chuẩn bị các đề xuất.
- Thiết lập, triển khai thực hiện, quản lý kiểm soát và hiệu chỉnh Ngân sách nhằm kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, đáp ứng mục tiêu tài chính với các tỷ lệ quy định phù hợp với kết quả hoạt động thực tế.
- Tham gia vào các hoạt động liên tục để bảo vệ và kiểm soát tài sản hữu hình của nhà máy được thể hiện bằng tài sản nhà máy, vật tư kỹ thuật và vật tư, nguyên liệu sản xuất, thành phẩm về mặt duy trì hệ thống và quy trình và đề xuất các cải tiến cho Giám đốc nhà máy / Giám đốc nhà máy bất cứ khi nào cần thiết.
- Hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát quy trình CAPEX cho các nhà máy.
- Chiến lược tài chính – Kế hoạch tài chính và phân tích: Thiết lập chiến lược tài chính, kế hoạch tài chính nhất quán với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh của Tập đoàn.
- Thiết lập, thực hiện và kiểm soát các chính sách từ đầu vào đến đầu ra bao gồm kế hoạch cung ứng, mua hàng, kế hoạch bán hàng, các chính sách về công nợ, chính sách bán hàng – khuyến mãi, chính sách thanh toán và quản trị giá thành trong sản xuất, quản trị hao hụt, quản trị hàng tồn kho để quản trị hiệu quả vốn lưu động và nâng cao tính thảnh khoản của Tập đoàn/ Công ty.
- Thúc đẩy việc sử dụng và tích hợp công nghệ thông tin trong chức năng kế toán và tài chính của tổ chức. Tham gia xây dựng và liên tục cải tiến hệ thống báo cáo phân tích đa chiều và báo cáo quản trị cho Tập đoàn/Công ty.
- Xác định và tính toán các thước đo hoạt động tài chính và phi tài chính để báo cáo về hoạt động của tổ chức.
- Phân tích xu hướng thị trường hiện tại và cung cấp thông tin mang tính chiến lược để định hình các quyết định tài chính quan trọng của tổ chức. Quản trị hệ thống KPIs nhằm đo lường kết quả hoạt động, phân bổ và cân bằng nguồn lực hợp lý.
- Kiểm soát tính chính xác của thông tin về việc sử dụng nguyên vật liệu thực tế và các chi phí sản xuất khác có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với IP/Production để hỗ trợ việc thiết lập / giám sát KPI của nhà máy và hoạt động xuất sắc của nhà máy.
- Lập kế hoạch và điều phối quá trình kiểm toán tài chính hằng năm. Trả lời các đánh giá viên nội bộ và bên ngoài về dữ liệu đánh giá, sự khác biệt và kết quả đánh giá.
- Đảm bảo các loại tài sản của Tập đoàn/ Công ty đã và đang đầu tư phải được đánh giá, kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

QUYỀN HẠN
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về các hoạt động kinh doanh, tài chính - đầu tư của Tập đoàn/ Công ty
- Được ký, duyệt các chứng từ thuộc quyền của GĐTC khi được Ban Tổng Giám Đốc ủy quyền.
- Yêu cầu Kế Toán Trưởng và Kế Toán Quản Trị cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định.
- Giúp Ban Tổng Giám Đốc dự thảo các văn bản và công tác tài chính - kế toán, đầu tư.
- Tham mưu nghiệp vụ tài chính kế toán, đầu tư, chính sách về thuế, các vấn đề về nhân sự cho Kế Toán Trưởng và Kế Toán Quản Trị.
- Tham gia và đề xuất các khóa đào tạo nâng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn/ Công ty.

TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, đầu tư.
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên quan đến báo cáo tài chính và kế toán, bao gồm cả kinh nghiệm trong môi trường sản xuất.
- Chuyên môn sâu rộng về kế toán chi phí sản xuất.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: N/A
keyboard_arrow_up