Consultant name is shown only to Premium users

Senior Recruitment Consultant
at Consultant company name is shown only to Premium users

Year of Experience: 4

Official Consultant
Experienced Consultant

I am Thu, a professional recruitment consultant in the Manufacturing and Industry group at Navigos Search.

 

With 4 years of experience in recruitment, I have helped many candidates connect with employers. My goal is to match talented candidates to suitable organizations where they can show their full potential and contribute the best for the long-term development of our working partners.

My Job Postings

Human Resource & Admin

Consultant info is shown only to Premium users

Qualification: 1. Bachelor Degree in Human Resource or equivalent from a recognized university preferably in Human Resource Management. Experience: 1. At least 8 years work experience in Human Resource Management with at least 5 years at a managerial level. Skills (if required) 1. Proficient in MS Office applications and Human Resource Management Systems 2. Track record in leading a team of HR professionals / practitioners 3. Excellent interpersonal and communication skills 4. Strong knowledge of local labour laws and related statutory regulations 5. Ability to interact with all levels of employees

Up to $2500

Long An

17/06/2022

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Consultant info is shown only to Premium users

QUYỀN HẠN - Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về các hoạt động kinh doanh, tài chính - đầu tư của Tập đoàn/ Công ty - Được ký, duyệt các chứng từ thuộc quyền của GĐTC khi được Ban Tổng Giám Đốc ủy quyền. - Yêu cầu Kế Toán Trưởng và Kế Toán Quản Trị cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định. - Giúp Ban Tổng Giám Đốc dự thảo các văn bản và công tác tài chính - kế toán, đầu tư. - Tham mưu nghiệp vụ tài chính kế toán, đầu tư, chính sách về thuế, các vấn đề về nhân sự cho Kế Toán Trưởng và Kế Toán Quản Trị. - Tham gia và đề xuất các khóa đào tạo nâng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn/ Công ty. TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, đầu tư. - Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên quan đến báo cáo tài chính và kế toán, bao gồm cả kinh nghiệm trong môi trường sản xuất. - Chuyên môn sâu rộng về kế toán chi phí sản xuất. - Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

$3000 - $5000

Ho Chi Minh

17/06/2022