file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Chánh Văn phòng

at Ngân hàng local với môi trường năng động

Manager Ha Noi Office Management Diversified Banks
$ Gross Salary from $3000
Know the

Consultant

Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

I started my career in recruitment consultancy at Navigos Search after spending more than 4 years working as a project coordinator to successfully set up an office for a Japan Studies program in Vietnam.

At Navigos Search, I work closely with a team of professional recruitment consultants in representing clients in Banking and Finance sector to attract the best talents in the market to place senior to management level positions. I have successfully fulfilled numerous placements to leading foreign and local banks, Vietnamese conglomerates and Japanese enterprises. My ability to provide insightful market information, listen and match the right people with the right jobs allows me to build an extensive network of professionals.

 

<!-- [if gte mso 10]>

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

a. Công tác kế họach
Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế họach các hoạt động hành chính văn phòng, quản lý tài sản, xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển mạng lưới phù hợp với kế họach chung của Khối.

b. Công tác quản lý họat động hành chính văn phòng
- Xây dựng và hòan thiện các chính sách và quy trình hành chính văn phòng, quản lý tài sản, quản lý và vận hành tòa nhà;
- Thực hiện và quản lý các hoạt động công tác văn phòng, quản lý hành chính tại Hội sở và các đơn vị trên toàn hệ thống;
- Thực hiện, giúp việc trực tiếp cho Ban Điều hành trong công tác thư ký, trợ lý và hành chính quản trị;
- Quản lý sử dụng tài sản tại Hội sở và các đơn vị;
- Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ hành chính văn phòng, sử dụng tài sản và xây dựng cơ bản; Nghiên cứu tham mưu cho Giám đốc Khối về hành chính văn phòng, quản lý sử dụng tài sản và xây dựng cơ bản;
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác hành chính văn phòng, sử dụng tài sản, xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển mạng lưới trên toàn hệ thống.

c. Công tác quản lý nhân sự
- Phối hợp với bộ phận Nhân sự tuyển dụng và đào tạo nhân sự;
- Giám sát và quản lý hiệu quả công việc so với mục tiêu; Giám sát các mục tiêu /KPIs trong Văn phòng;
- Tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và giám sát quá trình xem xét đánh giá tại Văn phòng;
- Trực tiếp huấn luyện, tư vấn, hướng dẫn và phát triển chuyên môn của các nhân viên trong Văn phòng.

d. Các công việc khác do lãnh đạo Khối giao

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về công tác hành chính văn phòng, quản lý sử dụng tài sản và xây dựng cơ bản.

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: BOD
keyboard_arrow_up