file_upload Drop to upload here.

[CLOSED] Trưởng phòng Kế toán tổng hợp và chính sách kế toán

at một ngân hàng

Manager Ha Noi Accounting Diversified Banks
$ Gross Salary from $3000 to $4000
Know the

Consultant

Recruitment Consultant at
Consultant company name is shown only to Premium users
Consultant information:

Binh exposed as a proactive consultant who are full of enthusiast about consulting clients and candidates as well as obtaining from them valuable industry knowledge. As the passion come to result, with strong drive to succeed and her analytical and critical problem solving skills, she managed to build up portfolio of high-level placement such as Country Sales Director, Legal Manager and Marketing Chief for key market players among those there are many 500 Fortune Companies.

She was inspired to believe that executive search profession come from the passion to create sustainable value to each person’s life ,to each business’s future and to the society. 

Read More
Financial

Benefits

  • Will be given in interview
Other

Benefits

  • Will be given in interview
The Job

RESPONSIBILITIES

Mục đích của chức danh:
Quản lý hoạt động của Phòng Kế Toán Tổng Hợp và Chính Sách Kế Toán đảm bảo vận hành hiệu quả, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Phòng bao gồm xây dựng, tư vấn chính sách, lập cung cấp báo cáo theo yêu cầu cơ quan chức năng và ban lãnh đạo. Hỗ trợ phối hợp công việc hiệu quả các với phòng ban khác hoặc có thể quản lý điều phối hoạt động của 1 team tập hợp từ các phòng ban khác nhau trong Khối để thực hiện một nhiệm vụ công tác

Các hoạt động chính:
Kế toán:
- Qui hoạch các công tác hạch toán, xây dựng và thiêt kế hệ thống để đảm bảo hạch toán, kiểm soát hạch toán chính xác, đầy đử kịp thời và tối ưu nguồn lực.

Báo cáo:
- Chịu trách nhiệm thực hiện, phát triển hệ thống và các qui trình để thực hiện lập các báo cáo tài chính, thống kê và các báo cáo khác cho các cơ quan chức năng và ban lãnh đạo, đảm bảo tính logic, nhất quán trong hệ thống báo cáo, tính tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán trong nước và quốc tế và qui định của pháp luật.
- Thực hiện kiểm soát và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của các báo cáo.

Tư vấn:
- Tham mưu cho BLD và các đơn vị về chế độ kế toán cũng như những thay đổi của chế độ qua từng thời kì trong các hoạt động kinh doanh
- Đề xuất, khuyến nghị về về vận hành, hệ thống cho các đơn vị để đảm bảo phù hợp chính sách và tối ưu hóa thuế/ chi phí.

Xây dựng chính sách và thủ tục:
- Khởi xướng và thúc đẩy sự phát triển của các chính sách tài chính và kế toán tài chính mới bao gồm VAS và IFRS cùng với các đơn vị
- Xây dựng và qui hoạch hệ thống chính sách tài chính, kế toán, hướng dẫn hạch toán đề đảm bảo các số liệu kế toán được ghi nhận đầy đủ chính xác, nhanh chóng, tuân thủ

Quản lý các đối tác:
- Tương tác với TGĐ / Ban Điều hành thay mặt cho Giám đốc Khối trong việc tư vấn, trình bày các chính sách tài chính kế toán.
- Tương tác với các cơ quan chức năng, kiểm toán về các vấn đề liên quan đến các báo cáo tài chính, thống kê và số liệu tài chính kế toán.

Phát triển con người:
- Quản lý, dẫn dắt một phòng với qui mô khoảng 20 người với các vị trí chuyên viên, chuyên gia và Trưởng bộ phận.
- Thực hiện đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, định hướng phát triển nghề nghiệp của nhân viên quản lý đảm bảo tính kế thừa trong tổ chức.

Growth opportunity

Your Challenge

Will be given in interview

Promotion Opportunity

Will be given in interview

The job

Requirements

- Cử nhân Kế toán, tài chính, Ngân hàng; ưu tiên ACCA, CPA, CFA, và các chứng chỉ chuyên môn khác.
- > 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.
- Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tín dụng.
- Có hiểu biết sâu sắc về các chế độ chính sách tài chính kế toán, chuẩn mực kế toán VAS, IFRS
- Có kiến thức về các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức tín dụng và các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
- Am hiểu core banking T24, SAP là lợi thế
- Có kiến thức về thị trường vốn, trao đổi tiền tệ, kế toán quản trị của ngân hàng …

About

Company

Revenue Size Will be given in interview
History Will be given in interview
Employees Will be given in interview

Company culture

Will be given in interview
Get to know your line manager
You will report to: Giám đốc Trung tâm
keyboard_arrow_up